Sevärdheter & upplevelser i Hjärtum

Hembygdsmuséet
Hembygdsmuséet är inrymt i Hjärtums Församlingshem. En gång i tiden var huset del av den gamla gården Billegården, som Inland Torpe Härad (numera Lilla Edets kommun) förvärvade, och gjorde om till ålderdomshem. 1956 byggdes ålderdomshemmet Pilgården i Ström, och Billegårdens pensionärer flyttades dit. 
Kyrkan övertog hemmet, men hembygdsföreningen fick 20 000 kronor av kommunen för att inrätta ett hembygdsmuseum på övervåningen.
 
Mängder av gamla ting hade redan samlats in av hembygdsföreningen, saker som människor i trakten inte längre ville ha när tiderna blev moderna. Något vi är väldigt tacksamma över idag, för tack vare dessa skänkta föremål har vi kunnat skapa ett förstklassigt hembygdsmuseum med unika miljöer. Bland annat har vi en skolsal och ett torpkök. Dessutom fick hembygdsföreningen överta inredningen från en handelsbod som låg mot Hasterödshållet, och därför kan vi stoltsera med även en sådan!
 
Hembygdsmuséet är öppet under Vägkyrkan på somrarna, liksom vid Hjärtumsfestivalen. Man kan också boka visning för grupper. Isåfall kan ni kontakta någon av följande personer:
 
Ingela Andersson tel 0520-65 55 45
Ann Ronnede tel 0520-65 50 19
Maria Fast tel 0520-980 94
Carl-Axel Carlstein tel 0520-65 50 64
 
(Foton: Carina Gran)
 
Bredfjällets naturreservat
Reservatat består av en högplatå med spontant uppkommen skog på den tidigare ljungheden. I området finns fortfarande ett antal torpställen och torpruiner kvar som minner om en tidigare epok. Bohusleden går genom området men också ett antal markerade vandringsstigar, de flesta på Uddevallasidan (Norra fjället). Den gamla tidens brukande med fägator och små slåtterängar gav upphov till en speciell flora som delvis finns kvar. Vargefjället är ett mycket fint exempel med rika slåtter och beteshagar. Lämpligen kommer man till Bredfjällsreservatet från Hjärtum och Väktorsområdet. Kör förbi Lille Väktor till bilvägens slut. Leta efter: den giftiga skelörten, mästerrot. Spana efter: tjäder, tofsmes, svartmes, talltita, lo – och varg!
 
Lästips! Röster från skogen - människor och natur på Bredfjället (av Stefan Edman och Jan Töve/Votum förlag)
 
 
Väktorsjöområdet
Väktorsjöområdet ligger i Hjärtumstrakten och ingår delvis i Bredfjällets naturreservat. Hela Hjärtumsområdet karakteriseras av omväxlande och kuperad terräng med myrar, sjöar, bergs- och skogsmarker. Inom området finns ett antal uppmärkta vandringsleder från 2,1 till 8,1 kilometer. De korta röda lederna runt Lilla Näsets omväxlande natur och fina kulturmarker är lätta vandringsleder, medan de längre blåa och gula lederna är lätta till medelsvåra. Gå in här för att få upp en karta över området, med sevärdheterna utmarkerade.
 
(Foton: Mikael Asplund) 
 
 
 
Lille Väktor
Vandringsleden från Hjärtum till Lille Väktor är lättvandrad och går till stor del på mindre vägar. Utmed leden finns informationstavlor som visar på en livlig aktivitet under lång tid med dansbana, hoppbackar och kvarnar. Vid Lille Väktor finns Hjärtums finaste badplats, med fin sandstrand och brygga. Gå in här för att få upp en karta över området, med sevärdheterna utmarkerade.
 
(Foto: Pernilla Fredholm)
 
Sollumsån
Det här är ett av Göta älvs finaste biflöden med mycket omväxlande miljöer. Från utloppet i Lille Väktor tar den sig ner till älven i ett antal fall, forsar och mer lugnflytande delar. Nedanför Sollums kvarn, som nu är vattenkraftverk, kan man studera laxarnas lek. Här finns också en samling riktigt gamla grova ekar. Åns sidor är i nedre delen kantade av lummig lövskog med en rik flora. På några ställen betar djuren, och där hittar man en fin ängsflora. Ett flertal vackra fall och forsar finns efter hela sträckan och vid änghagen finns ett kvillområde (vilket betyder att ån delar sig i flera armar). I ån finns rikligt med flodpärlmussla, som man lättast ser på sträckan norr om torpet Fridhem. En sevärdhet som man ska hålla ögonen öppna för är kungsfiskaren som av och till häckar här. Denna fågel, som skimrar i blått, turkos, rostrött och med knallröd näbb, är bland det mest färgsprakande man kan se i svensk natur!
 
(Foton: Mikael Asplund)
 
Hjärtums vackraste vy? Sollums kvarn. Akvarell av Peter Reuterberg, akvarellkonst.se.
 
Brattorpsåns naturreservat
Söder om Hjärtums by ligger denna pärla bland kommunens naturreservat, en P-plats med informationstavlor finns efter vägen som går till Törresröd. Som de flesta av biflödena till Göta älv, är åns nedre lopp djupt nedskuren i omgivande lerjordar. Ravinsidorna är mestadels täckta av frodig lövskog förutom i de delar som fortfarande betas. I området nära mynningen kan man se ett antal stora hagmarksekar, tyvärr inte ”drottning Kristinas ek” som lär ha försvunnit på 1960-talet. Här finns också ”Hjärtums torva”, en markerad kulle som ån tidigare flutit kring. Under årets alla delar kan ett besök vara givande, men allra vackrast är det i lövsprickningstiden när marken är täckt av vitsippor, svalört, vårlök och fågelsången är som intensivast. Här kan man se juvelen bland svenska fåglar – kungsfiskaren, på väg till en lämplig gren för att spana in sin fångst. Den långstjärtade forsärlan, strömstaren, flera arter hackspett, skogsduva, stjärtmes, stenknäck, fiskande häger och skrakar är andra spännande fåglar man kan stöta på. Bävern har flera hyddor i strandkanten och spår från hans verksamhet finns överallt. Det finns inga stigar, men rådjur och älg har sina vägar i området och dessa kan också passa fotgängaren. Spana efter: bäver, forsärla, kungsfiskare, strömstare, lekande laxar. Leta efter: strutbräken, brudborste, ängsruta - och bäverspår!
 
 
I skogen finns en glänta som bara kan hittas av den som gått vilse...
Om man går mot skjutbanan vid Torp (längs Pilgrimsleden), men viker av en liten stig ner till vänster innan nedförsbacken, kan man hitta en sådan glänta som öppnar sig i lövverket. En Minnesplats, vid bäcken och kohagen. 
 
(Foto: Carina Gran)
 
Valdalsbergens naturreservat
Detta är ett fantastiskt fint och mycket rikt skogsområde med mycket varierad natur. Här finns Valdalens naturreservat men även ett antal mindre områden som är skyddade genom biotopskydd eller naturvårdsavtal. Dalen avvattnas åt öster via Valdalsbäcken, som fylls på från ett flertal källområden som ofta har en rik flora. I vattnet pilar små öringar omkring, ska man få se dem måste man gå fram mycket försiktigt. Vid foten av sluttningen och här och där i området finns ängsgranskog, där är marken täckt av blommande örter och högvuxna skogsgräs. Längre upp i sluttningen dominerar moss- och lavklädda ekar, en del av ansenlig ålder. På platån finns det gammal olikåldrig luckig skog och där är marken fattigare med hällar och blåbärsris. Djurlivet är rikt med tjäder, järpe och nattskärra, området hyser mer än 25 rödlistade arter vilket även i ett nationellt perspektiv är oerhört rikt. 
Leta efter: kärlväxter som blåsippor, sårläka, dvärghäxört, vippvedel, skogssvingel. Lavar: skrovellav, lunglav, mussellav, västlig njurlav m.fl. Mossor: skirmossa, dunmossa. Svampar: gul taggsvamp, brödtagg- svamp, blåtryffel. Spana efter: nattskärra, tjäder.
 
Valdalssjöns naturreservat
Denna lilla pärla är väl värd ett besök. Det klara vattnet har en grön ton som är mycket ovanlig i så små sjöar. Den botaniskt intresserade finner en mängd spännande arter. I det södra rikkärret blommar ängsnycklar tillsammans med jungfru Marie nycklar i slutet av juni. Här finner man även snip eller tuvsäv, nål- lopp- och knaggelstarr men också speciella mossor som purpurvitmossa, guldspärrmossa, krokmossor och korvmossa. Själva sjön omges av en smal zon med ag, stränderna är delvis gungflyn med rika förekomster av kärrspira, en brygga är anlagd som ger möjlighet att se ut över vattenytan. Bävern har byggt dämmen på flera ställen och om man är försiktig kan man få se den idoge byggmästaren. En anlagd stig från vägen i väster tar besökaren upp till berget nordost om sjön, där man har en underbar utsikt över omgivande landskap.
Leta efter: kärlväxter som jungfru Marie nycklar, ängsnycklar, ag, kärrspira, klubbstarr. Spana efter: bävern och hans byggen.
 
(Foton: Mikael Asplund)
 
Utby
Utbyområdet är mycket kuperat. Naturen varierar från Göta älvdalens åkermark och bäckdalar med blandlövskog, till det 120 meter höga platåområdet med kala berg och tunna jordlager vid Långsbergens naturreservat.  Inom området finns en uppmärkt vandringsled på cirka 8,5 kilometer, som räknas som medelsvår. Dessutom finns uppmärkta avstickare till intressanta platser utefter leden.
Vandringen kan lätt delas upp i två etapper. Vid informationstavlan följer du röd markering tillbaka till P-platsen vid Vallen i Utby. En mängd fina kulturvärden finns inom området i form av torpruiner, gravkullar, stenåldersrösen, fornborgar och gruvschakt. Här finns också mycket vackra utsiktsplatser med fina vyer över Göta älvdalen.
Gå in här för att få upp en karta över området, med sevärdheterna utmarkerade.
 

Kommentera inlägget här :